ACADEMIA ROMÂNA, Filiala Iasi
 
 
   
Pagina principala
Repere istorice
Departamente:
Istorie literara
Etnografie şi folclor
Lexicologie, lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Biblioteca
Publicaţii
Buletinul Institutului
Simpozioane
Colaborări internaţionale
Distincţii academice
  E-mail

 

 

Ioan Oprea

Prof. univ. dr., cercet. şt. principal gr. I
Prof. univ. dr. la Facultatea de Litere a Univ. „Ştefan cel Mare” Suceava

 

Volume:

 • Lingvistică şi filozofie, Iaşi, Institutul European, 1992, 327 p.;
 • Terminologia filozofică românească modernă, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1996, 388 p.;
 • Curs de Introducere în filologie, Suceava, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, 2001, 87 p.;
 • Istoria limbii române literare. Epoca modernă (în colaborare cu Rodica Nagy), Suceava, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare", 2002, 370 p.

Volume (in colaborare):

 • Dicţionarul limbii române (DLR), Tomul XIII, Partea 1, Litera V (V–veni);
 • Dicţionarul limbii române (DLR), Tomul XIII, Partea a 2-a, Litera V (Venial–vizurină);
 • Dicţionarul limbii române (DLR), Tomul XIII, Partea a 3-a, Literele V (Vîclă–vuzum), W, X, Y;
 • Dicţionarul limbii române (DLR), Tomul ..., Partea a 2-a , Litera L ( Li–lycantror), (redactare);
 • Dicţionarul limbii române (DLR), Tomul ..., Partea 1 , Litera L (L–lherzolit), (redactare şi revizie);
 • Dicţionar explicativ uzual al limbii române, Chişinău, Editura Litera, 1999, 638 p.
 • Noul dicţionar universal al limbii române, Bucureşti – Chişinău, Editura Litera Internaţional, 2006, 1676 p. (în colaborare cu Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu )

 

Ediţii :

 • L. Şăineanu, Dicţionar universal al limbii române, Vocabular general, ediţia a XI-a, revăzută, adăugită şi actualizată (în colaborare cu Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu), (literele A – K, X,W,Y), Iaşi, Editura Mydo-Center, 1996 (4 vol., primul tiraj); Iaşi, Editura Mydo-Center, 1997 (2 vol., al doilea tiraj); Chişinău, Editura Litera, 1998, (1 vol., al treilea tiraj);
 • H. Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch, 2, übererbeintete und ergänzte Auflage, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1986–1989.

Studii şi articole (selectiv):

 • Definiţia lexicografică în perpectivă semiotică, în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, XXV (1966), p. 97–113;
 • Originea sufixelor adjectivale compuse din perioada premodernă a limbii române literare, în „Limba română”, XXXVIII, 1980, nr. 3, p. 259–271;
 • Problemele normării limbii în conepţia lui A. Philippide, în vol. Alexandru Philippide 50 de ani de la moarte, Iaşi, 1983, p. 77–81;
 • Etimologia verbului a (se) dezvolta, în „Anuar de lingvistică şi istorie literară", XXIX (1983–1984), A. p. 79–85;
 • Aspecte caracteristice şi posibilităţi de inovare ale terminologiei filosofice româneşti, în „Analele ştiinţifice ale Univ. „Al. I. Cuza” din Iaşi, secţ. III, b. Filozofie, XXX (1984), p. 71–74;
 • Coordonate ale structurii definiţiei lexicografice, în „Studii şi cercetări lingvistice”, XXXVIII (1986), nr. 2, p. 109–112;
 • Rolul limbii germane la formarea terminologiei filozofice româneşti, în vol. Interferenţe culturale româno-germane. Rumänisch-deutsche Kulturinterferenzen, Editura Universităţii „Al. I. Cuza, Iaşi, 1986, p. 89–97;
 • Considerations on the Features and Structure of Philosofical Discourse, în vol. Filozofia şi problematica lumii contemporane, Iaşi, 1986, p. 9–13;
 • Algorithme d'analyse du groupe nominal (Domaine roumaine), în „Revue roumaine de linguistique”, XXXI (1986), nr. 2, p. 171–190;
 • Fenomene caracteristice modernizării limbii moderne literare, în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, XXXI (1986–1987), A., p. 65–82;
 • Contribuţia lui Timotei Cipariu la formarea terminologiei filosofice româneşti moderne, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza»” din Iaşi, secţ. III, e. Lingvistică, XXXIII, 1987, p. 92–94;
 • Premise pentru cercetarea raportului dintre logic şi lingvistic, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza»” din Iaşi, secţ. III, b. Filosofie, XXXIII, 2, 1987, p. 73–76;
 • An Algorithmic Description of the Syntactic Behaviour of Noun Groups, în Computers and Artificial Intelligence, vol. 6 (1987), nr. 1, Bratislava, p. 17–34;
 • The Determinations and the Structure of the Linguistic Conscience, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza»” din Iaşi, secţ. III, b. Filosofie, XXXIX, 2, 1988, p. 41–44;
 • Momentul Eminescu în evoluţia terminologiei filosofice româneşti, în „Collegium”, 5 (1989), p. 138–146;
 • Limba literară şi conştiinţa naţională, în „Limba română”, Chişinău, 1991, nr. 3–4, p. 127–131;
 • Aspekte der philosophischen Terminologie bei Eminescu, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza»” din Iaşi, secţ. III, b. Filosofie, XXVII, 1–2 (1991), Iaşi, p. 97–100;
 • Garabet Ibrăileanu şi problemele limbii române literare, în „Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară", 1992, nr. 1 (139), p. 71–79;
 • Din istoria scrierii cu â şi î, în vol. Ortografia limbii române. Trecut, prezent, viitor, Institutul European, Iaşi, 1992, p. 76–82;
 • Consecinţe ale adaptării adjectivelor neologice cu ajutorul sufixului -esc în domeniul etnonimelor, în „Limba română”, XLI, 1992, nr. 1–2, p. 59–65;
 • Istoria adaptării împrumuturilor româneşti care au corespondenţe latineşti în -(t)io/-(t)ionis, în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, XXXIII (1992–1993), A., p. 81–131;
 • Limba latină şi modernizarea lexicului savant românesc, în vol. Antichitatea şi moştenirea ei spirituală, Iaşi, 1993, p. 72–82;
 • Normarea şi instituirea normei lingvistice, în „Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară”, 1993, nr. 2, p.42–49;
 • Tradiţia ortografică ieşeană, în „Cronica", nr. 14, 15–31, VII, 1993, p. 12–13;
 • Incertitudini şi inconsecvenţe în folosirea neologismelor. Problema originii şi statutului cuvintelor în -ţie/-ţiune, în „Limba română” (Chişinău), 1993, nr. 2 (10), p. 63–71;
 • Valenţe ale împrumuturilor lexicale germane în opera lui Mihai Eminescu, în „Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară”, 1993, nr. 6 (50), p. 46–52;
 • Titu Maiorescu şi ortografia limbii române cu litere latine, în „Limba română” (Chişinău), 1993, nr. 3–4, p. 64–67;
 • Model lexicografic computaţional pentru dicţionarul românesc general, în vol. Lingve kaj kibernetico, Praha, 1994, p. 85–97;
 • Actualitatea concepţiei ortografice a lui Aron Pumnul, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza»” din Iaşi, secţ. III, e. Lingvistică, XL (1995–1996), Iaşi, p. 36–42;
 • Evoluţie şi regres în scrierea limbii române, în „Revista română”, III (1997), nr. 5 (10), p. 14–15;
 • Calcul sau creţia prin cuvîntul vechi la Eminescu, în vol. Limbaje şi comunicare. III. Expresie şi sens, Editura Junimea, Iaşi, 1998, p. 425–434;
 • Elemente pentru determinarea trăsăturilor formării, existenţei şi devenirii limbajelor de specialitate româneşti în vol. Limbaje şi comunicare. IV, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, 2000, p. 263–269.

 

 

> Pagina departamentului de lexicologie şi lexicografie

 

 

 

 

 

    > Pagina principala a Institutului

© Institutul „A. PHILIPPIDE” - Iasi, Romania