ACADEMIA ROMÂNA, Filiala Iasi
 
 
   
Pagina principala
Repere istorice
Departamente:
Istorie literara
Etnografie şi folclor
Lexicologie, lexicografie
Dialectologie
Toponimie
Biblioteca
Publicaţii
Buletinul Institutului
Simpozioane
Colaborări internaţionale
Distincţii academice
  E-mail

 

 

Carmen-Gabriela Pamfil

Dr., cercet. şt. principal gr. I

Volume (în colaborare):

 • Dicţionarul limbii române (DLR), Tomul XIII, Partea 1, Litera V (V–veni);
 • Dicţionarul limbii române (DLR), Tomul XIII, Partea a 2-a, Litera V (Venial–vizurină);
 • Dicţionarul limbii române (DLR), Tomul XIII, Partea a 3-a, Literele V (Vîclă–vuzum), W, X, Y;
 • Dicţionarul limbii române (DLR), Tomul ..., Partea 1 , Litera L (L–lherzolit), (redactare şi revizie);
 • Dicţionarul limbii române (DLR), Tomul ..., Partea a 2-a , Litera L ( Li–lycantror), (redactare).
 • Noul dicţionar universal al limbii române, Bucureşti – Chişinău, Editura Litera Internaţional, 2006, 1676 p. (în colaborare cu Ioan Oprea, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu )

Ediţii :

 • Alexandru Philippide, Opere alese. Teoria limbii (în colaborare cu G. Ivănescu), Bucureşti, Editura Academiei, 1984, 442 p.;
 • Timotei Cipariu, Opere, vol. I, Bucureşti, Editura Academiei, 1987, 476 p.;
 • Timotei Cipariu, Opere, vol. al II-lea, Bucureşti, Editura Academiei, 1992, 534 p.;
 • Eugen Coşeriu, Prelegeri şi conferinţe (în colaborare), Supliment la „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, tomul XXXIII, seria A. Lingvistică, Iaşi, 1994, 189 p.;
 • Alexandru Philippide, Istoria limbei române (în colaborare cu G. Ivănescu), în curs de finalizare, 1200 p. dactilografiate; predate Editurii Polirom, Iaşi.
 • L. Şăineanu, Dicţionar universal al limbii române, Vocabular general (în colaborare cu Ioan Oprea, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu), (literele L – S), ediţia a XI-a, revăzută, adăugită şi actualizată, Iaşi, Editura Mydo-Center, 1996 (4 vol., primul tiraj); Iaşi, Editura Mydo-Center, 1997 (2 vol., al doilea tiraj); Chişinău, Editura Litera, 1998, (1 vol., al treilea tiraj);
 • A. Philippide, Ştiinţa noastră. Cum ştim. Cum ar trebui să ştim. Starea psihologică, în „Analele Universităţii «Ştefan cel Mare»”. A. Lingvistică. Tom XII, nr. 1, Suceava, 2006, 80 p.

Studii şi articole (selectiv):

 • Ideile lingvistice ale lui Eftimie Murgu, în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, tom XXVII, 1979–1980, p. 173–177;
 • Alexandru Philippide şi Dicţionarul limbii române al Academiei, în „Limba română”, XXX, 1981, nr. 5, p. 487–497;
 • Contribuţia lui Timotei Cipariu la teoria limbii, în „Limba română”, XXXII, 1983, nr. 2, p. 83–95;
 • Importanţa cercetării dialectelor şi subdialectelor pentru istoria limbii române în concepţia lui T. Cipariu, în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, tom XXX, 1985, p. 364–369;
 • Latina populară de la baza românei în concepţia lui T. Cipariu, în „Limba română”, XXXVI, 1987, nr. 3, p. 173–184;
 • A. Philippide despre starea socială a românilor, în „Basarabia”, Chişinău, nr. 12, 1990, p. 159–164;
 • Etimologismul românesc, în broşura Ortografia limbii române. Trecut, prezent, viitor, Iaşi, Institutul European, 1992, p. 225–232 şi în „Limba română”, XLI, 1992, nr. 2, p. 225–232;
 • Pe marginea unui raport academic sau Ce nu ştie domnul preşedinte al Academiei Române, în „Cronica” XXVIII (1363), 1–15 IV, 1993, p. 12–13;
 • Cum se reeditează un dicţionar (în colaborare), în „România literară”, XXXIII, 2000, nr. 2, p. 10–11;
 • O etimologie controversată: vorbă (< v. rom. dvorbă ) < sl. dvorĭba), în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, tom XXXIX–XLI 1999-2001, A. p. 9–27;
 • Lexicografia română la începutul secolului al XXI-lea în context european, în volumul Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora, Iaşi, Editura Trinitas, 2003, p. 225–233;
 • Doctrina lingvistică a lui A. Philippide reflectată în opera lui G. Ivănescu, în Români majoritari/Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice (volum îngrijit de Luminiţa Botoşineanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim), Iaşi, Editura Alfa, 2007, p. 321–331;

Prefeţe, notiţe bio-bibliografice:

 • Arcadie Evdoşenco, Introducere în lingvistica sistemico – semiotică, Chişinău, 2002, 114 p .

 

> Pagina departamentului de lexicologie şi lexicografie

 

 

 

 

    > Pagina principala a Institutului

© Institutul „A. PHILIPPIDE” - Iasi, Romania